Odovzdali sme certifikáty a podpísali zmluvu o spolupráci

Vo štvrtok 6. septembra sa na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach stretli pri odovzdávaní certifikátov výrobcovia, ktorým bola v tohtoročnej výzve udelená značka regionálny produkt GEMER-MALOHONT i tí, ktorí si obnovili platnosť certifikátu na ďalšie 2 roky.

Na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie zo dňa 09.08.2018 boli certifikáty na používanie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT pridelené nasledovným produktom a ich výrobcom:

 • drevené rezbárske výrobky – Július Pravotiak, Hrnčiarska Ves
 • osúch a chlebík – Tatiana Longauerová, Rimavská Sobota
 • med – Martin Böhmer, Revúca
 • Muránske buchty – Obec Muráň
 • zelenina – SHR Ladislav Hosszúréti, Rimavské Janovce
 • surové kravské mlieko – Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo
 • osivo obilnín a strukovín – Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo

Okrem toho boli certifikáty odovzdané aj dvom výrobcom, ktorí požiadali o predĺženie platnosti značky na ďalšie 2 roky:

 • cesnak – SHR Dušan Sekeráš, Orávka
 • včelie produkty – Viktor Vlčko, Kokava nad Rimavicou

Dokopy je v súčasnosti certifikovaných už 25 skupín remeselných, potravinových a poľnohospodárskych výrobkov. Po prevzatí certifikátov sú výrobcovia povinní označovať certifikované produkty alebo ich predajné miesta. Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty označované, je zárukou toho, že sú vyrobené v regióne Gemer-Malohont a okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá, ktoré sú posudzované v procese hodnotenia každé 2 roky:

 • pochádzajú od miestneho výrobcu
 • uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov alebo miestnych zdrojov
 • obsahujú určitý podiel ručnej práce
 • sú jedinečné vo vzťahu k regiónu

Pri tejto príležitosti prebehlo aj podpísanie zmluvy o spolupráci v oblasti regionálneho značenia na území regiónu Gemer-Malohont. Partnermi Miestnej akčnej skupiny MALOHONT sa stali miestne akčné skupiny Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer a VSP Stredný Gemer.

loga 5MAS

Zdroj: MAS MALOHONT

Foto: Kristína Furmanová, Ivana Kováčová

Značku regionálny produkt GEMER-MALOHONT získajú ďalší výrobcovia

Muránske buchty, med, kravské mlieko, zelenina, osúchy a chlebíky, osivá či drevené lyžice rozšíria zoznam výrobkov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Vo štvrtok 09. augusta o tom rozhodla Certifikačná komisia, ktorá zároveň schválila obnovenie certifikátov pre 2 výrobcov.

Výrobky, ktoré získali značku vo výzve č. 04/2018

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia vyhlásila 25.05.2018 štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky a do 29.06.2018 prijala 8 žiadostí, pričom kontrolou formálnej správnosti a úplnosti prešlo 7 z nich. Všetky žiadosti boli na základe popisu produktov, podporných dokumentov a vzoriek produktov posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá zasadala vo štvrtok 09. augusta v Hrachove a rozhodla o pridelení značky všetkým 7 žiadateľom. Zoznam produktov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT sa tým rozšíril o nasledovné produkty:

 • drevené rezbárske výrobky – Július Pravotiak, Hrnčiarska Ves
 • osúch a chlebík – Tatiana Longauerová, Rimavská Sobota
 • med – Martin Böhmer, Revúca
 • Muránske buchty – Obec Muráň
 • zelenina – SHR Ladislav Hosszúréti, Rimavské Janovce
 • surové kravské mlieko – Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo
 • osivo obilnín a strukovín – Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo

Spestrením zasadnutia Certifikačnej komisie bola účasť zástupcov z miestnych akčných skupín Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer a VSP Stredný Gemer, ktorí mali možnosť nahliadnuť do „zákulisia“ posudzovania žiadostí. Dôvodom bola rozbiehajúca sa spolupráca v oblasti regionálneho značenia na území regiónu Gemer-Malohont.

Hodnotenie žiadostí Certifikačnou komisiou

Súbežne s vyhodnotením žiadostí vo štvrtej výzve prebiehala aj obnova certifikátov pre výrobcov, ktorí získali regionálnu značku v roku 2016. Po dvoch rokoch medzi certifikovanými produktmi ostávajú aj:

 • cesnak – SHR Dušan Sekeráš, Orávka
 • včelie produkty – Viktor Vlčko, Kokava nad Rimavicou

Certifikáty o udelení a obnovení platnosti značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT budú výrobcom odovzdané začiatkom septembra, kedy by mala byť podpísaná aj zmluva o spolupráci medzi spomenutými miestnymi akčnými skupinami.

Dokopy je v súčasnosti certifikovaných už 26 výrokov, resp. skupín výrobkov. Okrem vyššie spomenutých je to aj ovocie, ovocné šťavy a vína, včelie produkty, zelenina, mäso a mäsové výrobky, pagáče a z  remeselných výrobkov sú to tkané ľanové výrobky, textilné výrobky s tradičnou výšivkou, tkané výrobky z ovčej vlny, úle pre včely, keramické výrobky, vyšívané obrazy, prírodné mydlá a šampóny, drevené rezbárske výrobky, drôtom opletaná keramika i spoločenská hra GemerNation.

Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty označované, je zárukou toho, že sú vyrobené v regióne Gemer-Malohont a okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá, ktoré sú posudzované v procese hodnotenia každé 2 roky:

 • pochádzajú od miestneho výrobcu
 • uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov alebo miestnych zdrojov
 • obsahujú určitý podiel ručnej práce
 • sú jedinečné vo vzťahu k regiónu

Hlavným cieľom regionálneho značenia je pomôcť miestnym živnostníkom, remeselníkom a malým firmám s propagáciou miestnych výrobkov, a tým podporiť rozvoj regiónu a prispieť k jeho propagácii ako celku.

Ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky sú naplánované až na budúci rok, resp. podľa záujmu miestnych výrobcov aj skôr.

Kontakty na všetkých výrobcov, fotografie, informácie o produktoch a predajné miesta nájdete na web stránke www.gemer-malohont.sk v časti Katalóg produktov.

Na stiahnutie:

Foto: Ivana Kováčová

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 25.05.2018 štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 29.06.2018. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont.

Ďalšie informácie, konzultácie a odpovede na otázky vám radi poskytneme v Kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove alebo na nasledovných kontaktoch: Ing. Miroslava Vargová – 0903 772 453, mirkakubka@malohont.sk  

Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.

Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá. Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov.

A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom?

 • odlíšenie produktov z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov
 • zviditeľnenie výrobkov pre obyvateľov i návštevníkov regiónu
 • propagáciu výrobkov doma i v zahraničí
 • priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej SR

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov v rámci štvrtej výzvy nasledovné formy propagácie:

 • jednotná marketingová stratégia
 • prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
 • samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov (úvodný balík)
 • prezentácia v katalógu výrobkov a služieb v elektronickej verzii na web stránke www.gemer-malohont.sk
 • možnosť zapojiť sa do projektov spolupráce zameraných na podporu miestnych produktov

Značku regionálny produkt GEMER-MALOHONT získajú ďalší výrobcovia

Mäso a mäsové výrobky, domáce pagáče, med, prírodné mydlá a kozmetika, drôtené a drevené výrobky či ručne vyšívané obrazy rozšíria zoznam výrobkov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Vo štvrtok 12. januára o tom rozhodla Certifikačná komisia, ktorá zároveň schválila obnovenie certifikátov pre 10 výrobcov.

 

Hodnotenie žiadostí Certifikačnou komisiou (foto: Ivana Kováčová)

Hodnotenie žiadostí Certifikačnou komisiou (foto: Ivana Kováčová)

 

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia vyhlásila 09.09.2016 tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky a do 12.12.2016 v nej prijala 6 žiadostí.

Všetky žiadosti boli na základe popisu produktov, podporných dokumentov a vzoriek produktov posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá vo štvrtok 12. januára zasadala v Hrachove a rozhodla o pridelení značky všetkým 6 žiadateľom. Zoznam produktov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT sa tým rozšíril o nasledovné produkty:[Čítajte ďalej…]

Predĺžili sme termín na predkladanie žiadostí

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®”. Pôvodný termín na predkladanie žiadostí bol predĺžený až do 12.12.2016. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky a služby z regiónu Gemer-Malohont.

[Čítajte ďalej…]

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 09.09.2016 tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®”. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 11.11.2016. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky a služby z regiónu Gemer-Malohont.

PRODUKTY A VYÝROBKY:

UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY:

 • Formulár žiadosti o udelenie značky – služby
 • Kritériá pre udelenie značky – služby

ZÁŽITKY:

 • Formulár žiadosti o udelenie značky – zážitky
 • Kritériá pre udelenie značky – zážitky

Ďalšie informácie, konzultácie a odpovede na otázky Vám radi poskytneme v kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove alebo na nižšie uvedených kontaktoch:

Ing. Miroslava Vargová – 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk 

Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí sa okrem svojej produkcie a služieb podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.

Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.

Novinkou je možnosť získať značku “regionálny produkt GEMER-MALOHONT®” aj na ubytovacie a stravovacie služby alebo na zážitkové aktivity ako sú napríklad podujatia, animačné programy, vzdelávacie aktivity či doplnkové služby v cestovnom ruchu.

Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. V prípade služieb pôjde o označenie prevádzky ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia, resp. podujatia, programu alebo doplnkovej služby cestovného ruchu.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty alebo služby, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku/služby v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov.

A čo prinesie značenie produktov/služieb ich výrobcom/poskytovateľom?

 • odlíšenie produktov z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov a služieb
 • zviditeľnenie výrobkov/služieb pre obyvateľov i návštevníkov regiónu
 • propagáciu výrobkov/služieb doma i v zahraničí
 • priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej SR.

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska, ako aj ich výrobcovia, môžu bezplatne využívať služby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcí.

Jeden zo zakladateľov Farmička.sk Jaroslav Hric hovorí: „Veľmi sa mi páči ako si napríklad Švajčiari alebo Rakúšania dokážu vážiť svoje produkty. Výrobky malých farmárov a ich rôzne špeciality nepovažujú za produkt nižšej kvality ako v obchode, ale práve naopak, sú zákazníkmi vyhľadávané, pretože sú nielen pekne zabalené, ale najmä chutné a často aj s informáciou ako produkt vznikol a akú má tradíciu. Prečo niečo také nefunguje na Slovensku?“[Čítajte ďalej…]

Sladké dobroty z regiónu Gemer-Malohont

Máte odskúšanú tradičnú alebo netradičnú špecialitu s medom? Podeľte sa o ňu a pomôžte Miestnej akčnej skupine MALOHONT zostaviť originálnu knihu receptov so sladkými a inými dobrotami z regiónu Gemer-Malohont.

Med a včelí peľSladký medík od včeličky, pre dospelých, pre detičky

Cieľom Miestnej akčnej skupiny MALOHONT je prostredníctvom zberu receptov a zostavenia knihy receptov prispieť predovšetkým k zachovaniu tradičnej gastronómie regiónu Gemer-Malohont so zameraním na med. Kniha by mala zároveň obsahovať aj netradičné recepty, rôzne rady od včelárov ako aj ich kontakty, čím chce MAS MALOHONT pomôcť zviditeľniť ich prácu so včelami i produkciu miestneho a zdravého medu či včelieho peľu.[Čítajte ďalej…]

Na seminári sme odovzdali certifikáty ďalším výrobcom

V utorok 29. septembra sa vo Veľkých Teriakovciach konal seminár zameraný najmä na predaj z dvora a povinnosti pri predaji produktov. V jeho úvode boli odovzdané certifikáty o udelení regionálnej značky na cesnak, včelie produkty a rezbárske výrobky.

Prednášajúcimi boli ľudia z praxe, ktorí sa jednotlivým témam venujú v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti, vďaka čomu obohatili seminár o cenné rady a skúsenosti.

Základné nariadenia a zákony, ktoré sa venujú problematike predaja z dvora, predstavila Zuzana Homolová zo zväzu ekologického poľnohospodárstva – EKOTREND Slovakia. O tom, kto, kedy a ako je povinný používať registračnú pokladňu, informovala Ingrid Löfflerová z účtovnej kancelárie. Na konkrétnych príkladoch zároveň vysvetlila povinnosti predajcov súvisiace najmä s výškou odvodov a s podaním daňového priznania. Na záver zástupca združenia mladých poľnohospodárov na Slovensku oboznámil účastníkov seminára s aktuálnou možnosťou získať podporu na začatie podnikania v poľnohospodárstve pre mladých do 40 rokov.[Čítajte ďalej…]

Informačný seminár zameraný na miestne produkty

uvod300MAS MALOHONT pozýva záujemcov z regiónu na seminár, na ktorom odznejú užitočné informácie o predaji z dvora a o podpore pre mladých poľnohospodárov, ale aj o tom, kto a kedy je povinný používať registračnú pokladňu. To všetko a ešte viac sa dozviete 29.09. vo Veľkých Teriakovciach.

Lektormi informačného seminára pod názvom Miestne produkty – príležitosť pre výrobcov i spotrebiteľov sú ľudia z praxe, ktorí sa okrem prednášok podelia aj o svoje praktické skúsenosti.[Čítajte ďalej…]