O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 09.09.2016 tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®”. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 11.11.2016. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky a služby z regiónu Gemer-Malohont.

PRODUKTY A VYÝROBKY:

UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY:

  • Formulár žiadosti o udelenie značky – služby
  • Kritériá pre udelenie značky – služby

ZÁŽITKY:

  • Formulár žiadosti o udelenie značky – zážitky
  • Kritériá pre udelenie značky – zážitky

Ďalšie informácie, konzultácie a odpovede na otázky Vám radi poskytneme v kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove alebo na nižšie uvedených kontaktoch:

Ing. Miroslava Vargová – 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk 

Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí sa okrem svojej produkcie a služieb podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.

Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.

Novinkou je možnosť získať značku “regionálny produkt GEMER-MALOHONT®” aj na ubytovacie a stravovacie služby alebo na zážitkové aktivity ako sú napríklad podujatia, animačné programy, vzdelávacie aktivity či doplnkové služby v cestovnom ruchu.

Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. V prípade služieb pôjde o označenie prevádzky ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia, resp. podujatia, programu alebo doplnkovej služby cestovného ruchu.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty alebo služby, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku/služby v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov.

A čo prinesie značenie produktov/služieb ich výrobcom/poskytovateľom?

  • odlíšenie produktov z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov a služieb
  • zviditeľnenie výrobkov/služieb pre obyvateľov i návštevníkov regiónu
  • propagáciu výrobkov/služieb doma i v zahraničí
  • priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej SR.